Çertifikimet

Produktet janë të çertifikuar dhe përmbushin të gjitha standartet ndërkombëtare të kërkuara nga institucionet përgjegjëse.

PRODUKTE TË ÇRTIFIKUARA


Performanca superiore e paneleve fotovoltaike të Solares vërtetohet nga ecuria ekzistuese e paneleve fotovoltaike të kompanisë BISOL Group, nga ku Solares ka eskluzivitetin për Shqipërinë. Produktet e çertifikuara dhe efikasiteti i lartë në prodhimin e energjisë është tregues i dukshëm i cilësisë. Gjithashtu jetëgjatësia dhe koeficienti i degradimit jashtëzakonisht i ulët e kthen në një investim të vlefshëm afatgjatë për brezat e ardhshëm. Produktet janë të çertifikuar dhe përmbushin të gjitha standartet ndërkombëtare të kërkuara nga institucionet përgjegjëse.

nr 1-1

Çertifikimi MCS

Çertifikimi MCS është i detyrueshëm sa i përket operimit në tregun MB dhe njihet ndërkombëtarisht për sigurimin e cilësisë dhe besueshmërisë duke plotësuar me rigorozitet standartet e kërkuara.

nr 2-2

Çertifikimi OVE

Modulet PV të BISOL janë të certifikuara në bazë të standarteve IEC 61215 dhe IEC 61730. Çertifikimi përfshin të gjitha modulet PV si monokristaline, polikristaline dhe të integruara në çati.

nr 2-3

Çertifikimi e IEC 61701

Çertifikimi e IEC 61701 konfirmon që modulet PV të BISOL janë të përshtatshme për instalimet në zonat bregdetare ose zonat me përqëndrime më të larta të kripës dhe brrejtjes prej saj.

nr 7-9

ISO 9001:2008

Grupi BISOL vepron në përputhje me standardet ndërkombëtare ISO 9001:2008 për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

nr 7-9

ISO 14001:2004

Grupi BISOL vepron në përputhje me standardet ndërkombëtare ISO 14001:2004 për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor

nr 7-9

OHSAS 18001:2007

Grupi BISOL vepron në përputhje me standardet ndërkombëtare OHSAS 18001:2007 për Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

nr 10-10

Çertifikimi rezistencës amoniakut

Modulet PV BISOL janë të certifikuara për rezistencën ndaj gërryerjes së amoniakut sipas standarteve IEC 62716

nr 2-3

Çertifikimi IEC 62804

Sipas metodologjisë së specifikuar në standartet e IEC 62804 modulet BISOL janë pa PID (Potential Induced Degradation).

nr 14-14

Çertifikimi i rezistencës ndaj breshërit

Modulet PV BISOL kanë kaluar klasën e 3 (HW3) të provës së breshër dhe përmbushur kërkesat për instalimet në tregun zviceran.

nr 3-3

Deklarata konformitetit EC

Modulet PV BISOL përmbushin kërkesat e Direktivës 2004/108 /EC për pajtueshmërinë elektromagnetike dhe Direktivën 2006/95 /EC për pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit

nr 2-2

Çertifikata e inspektimit të fabrikës

Certifikata identifikon vendndodhjen e prodhimit në BE dhe specifikon numrat e serisë, të cilat duhet të jenë të dukshme në pjesën e pasme të modulit PV. Modulet PV BISOL janë “Made in BE”.

nr 6-6

Përputhshmëria AS5033

Sistemet PV mbi 50 volt (qark i hapur) ose 240 W duhet të plotësojnë klasën e aplikimit A të IEC / EN61730. Modulet PV BISOL përmbushin kërkesat e Këshillit Australian të Energjisë së Pastër.

nr 13-13

Çertifikata e rezistencës ndaj zjarrit

Çertifikata, sipas ligjit Italian, D.M. 26/06/1984, neni. 10, i vlerëson modulet BISOL me vlerësimin e reagimit të zjarrit të klasit të parë, duke konfirmuar shkallën më të lartë të rezistencës ndaj zjarrit.

nr 16-16

Nivel të ulët të karbonit

Ndikimi i komponentëve të ndryshme diellore dhe materiale në mjedis është konsideruar me kujdes kur prodhohen modulet PV të cilësisë premium BISOL e cila si rezulton me ekspozim të ulët të karbonit.

nr 10-10

Çertifikimi ANSI / UL 1703

Modulet fotovoltaike të cilësisë së lartë të Grupit BISOL përmbushin me rigorozitet dhe përputhen me të gjitha rregullat e sigurisë dhe cilësisë për tregun amerikan dhe kanadez

nr 2-3

Çertifikimi IEC 62804

Sipas metodologjisë së specifikuar në standartet e IEC 62804 modulet BISOL janë pa PID (Potential Induced Degradation).